Vedtægter for Grindsted Familie og FirmaIdræt

Vedtægter for Grindsted Familie og Firma Idræt

 

Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund og Billund Kommunes Idrætsråd (BKI)

 

§ 1 Navn:
Foreningens navn: Grindsted Familie og Firma Idræt
Signatur: GFFI Hjemsted: 7200 Grindsted
Stiftet: Den 10. maj 1965.(GFI)

§ 2 Formål:
Foreningens formål er gennem arbejdspladsen og familien at stimulere interessen for idræt og motion.

§ 3 Organisation:
Foreningen er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund og underkastet dette forbunds gældende love og retningslinier.

§ 4 Medlemskab:
Som medlem af foreningen optages personer fra firma og branche idrætsklubber i Grindsted og omegn, samt disses familier, og andre personer, som ønsker at deltage i Grindsted Familie og Firma Idræts aktiviteter, eller støtte foreningens formål.

§ 5 Deltagerberettigelse:
For deltagelse i idræt med mulighed for fysisk kontakt er aldersgrænsen 16 år.
Kriterier for sammensætning af hold i de enkelte idrætsgrene fastsættes af de respektive idrætsudvalg.

§ 6 Repræsentantskabet:
Foreningens højeste myndighed er repræsentantskabet, som sammensættes af 2 repræsentanter fra hver af de idrætsgrene/aktiviteter foreningen har på sit program, samt bestyrelsen, jvf. § 9.

§ 7 Repræsentantskabsmøde 
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i januar kvartal og indkaldes med mindst 30 dages varsel ved mail til formændene og bekendtgøres på foreningens hjemmeside. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal sendes til formanden, senest 14 dage før mødets afholdelse.
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1.Valg af dirigent og godkendelse af fremmødte repræsentanter.
2.Beretning fra bestyrelse.
3.Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4.Behandling af indkomne forslag.
5.Valg i henhold til lovenes § 9.
6.Eventuelt.
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset antal fremmødte repræsentanter. Æresmedlemmer har ret til at overvære repræsentantskabsmøder.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når ¼ af de i § 6 nævnte repræsentanter, skriftligt fremsætter motiveret anmodning om det, bilagt dagsorden. En sådan begæring skal imødekommes senest 1 måned efter modtagelsen, og mødet indkaldes med mindst 8 dages varsel, bilagt dagsorden for mødet.

§ 8 Afstemninger:
Ved afstemning på repræsentantskabsmøder er almindelig stemmeflerhed gældende, dog kræves til lovændringer 2/3 af de fremmødte repræsentanters stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Skriftlig afstemning skal på forlangende foretages.
Repræsentanter for klubber, der er i restance til foreningen for det forudgående regnskabsår, samt repræsentanter, der selv er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på repræsentantskabsmødet. Medlemmer af bestyrelsen har stemmeret selv om de ikke møder som repræsentant for en idrætsgren/aktivitet. Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til lovene, kan komme til afstemning på repræsentantskabsmødet.

§ 9 Valg:
Repræsentantskabet vælger en bestyrelse bestående af formand, kasserer og sekretær. På ulige år vælges formand og sekretær. På lige år vælges kasserer.
· Repræsentantskabet vælger 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år.
· Ved vakance i bestyrelsen supplerer denne sig selv indtil førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.

 Til løsning af særlige opgaver kan repræsentantskabet eller bestyrelsen nedsætte udvalg, hvortil der også kan vælges medlemmer udenfor bestyrelsen (foreningen). Dette udvalgs kommissorium fastsættes af dem, der nedsætter det pågældende udvalg.

§ 10 Foreningsledelse:
Foreningens ledelsesorganer er:
a) Repræsentantskabet.
b) Bestyrelsen.
C) Øvrige udvalg.

 De øvrige udvalg fastsætter selv deres forretningsorden, som godkendes af bestyrelsen. Over repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder føres en beslutnings protokol.

 Foreningen forpligter ved underskrift af bestyrelsen.

 Hverken de foreninger tilsluttet klubber, enkeltmedlemmer eller medlemmer af bestyrelsen eller øvrige udvalg hæfter personligt overfor tredje mand for foreningens forpligtelser .

 § 11 Medlemsforpligtelser:
Foreningens medlemmer og klubber er underkastet de af foreningen og DFIF vedtagne love, vedtægter.
Efter foreningens anvisninger påhviler det klubberne at afgive indberetning, ligesom ændringer i kontaktadresser omgående skal meddeles foreningen.

§ 11 a: Da GFFI’s skydeafdeling er berettiget til at give våbenpåtegning, er skydeudvalget forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent, at tilbagekalde påtegning overfor et medlem, der efter udvalgets skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§ 12 Kontingent:
Alle kontingenter og ydelser til foreningen er forfaldne ved præsentation. Der betales for deltagelse i foreningens aktiviteter, turneringer m.v.
Ved restance kan forretningsudvalget eller den ansvarlige for en aktivitet udelukke et hold/medlem fra deltagelse i foreningens arrangementer.

§ 13 Regnskabsrevision:
Regnskabet følger kalenderåret og skal indeholde et drift regnskab og en status.
På det ordinære repræsentantskabsmøde i januar kvartal, fremlægger kassereren det revidere regnskab. Revision af regnskab foretages senest 14 dage før repræsentantskabsmødet, eller når revisorerne finder det nødvendigt.

§ 14 Eksklusion:
Et enigt repræsentantskab, kan til enhver tid, med øjeblikkelig varsel, ekskludere medlemmer, hold eller klubber, der ikke overholder foreningens love m.v. eller udviser usportslig optræden indenfor foreningen.
Den ekskluderede har ret til at få eksklusionen forelagt repræsentantskabet til prøvelse. Såfremt den ekskluderede ønsker eksklusionen forelagt repræsentantskabet, skal der indsendes forslag herom i henhold til reglerne i § 7. Den ekskluderede har møde- og taleret under punktets behandling på repræsentantskabsmødet.

§ 15 Foreningsopløsning:
Opløsning af Grindsted Familie og Firma Idræt kan kun ske, når 4/5 af de tilstedeværende repræsentanter på et i samme anledning indkaldt repræsentantskabsmøde stemmer herfor.

 § 15 a: Foreningens evt. formue overdrages til Billund kommune, der drager omsorg for, at midlerne anvendes til lignende frivilligt arbejde i Billund kommune.
Således vedtaget den 15. maj 1989.
Ændret på repræsentantskabsmødet d. 13. marts 2006, d. 12. marts 2007 og d. 10. marts 2008 , 11. marts 2010 og 9. marts 2015