Vedtægter for Grindsted Petanque

 • 1 Navn

Foreningens navn er Grindsted Petanque og er hjemhørende i Billund Kommune.

 • 2 Formål

Foreningens formål er at spille petanque på klubbens udendørsbaner ved Lynghallen til glæde og gavn for flest mulige, samt deltage i forskellige turneringer, såvel hjemlige som med andre klubber. Der lægges vægt på fællesskab og socialt samvær.

 • 3 Tilhørsforhold

Foreningen er tilsluttet Grindsted Familie og Firmaidræt (GFFI) og underlagt de for denne forening til enhver tid gældende love, vedtægter og bestemmelser. Formanden for foreningen er automatisk medlem af GFFI`s repræsentantskab.

 • 4 Medlemskab

I Grindsted Petanque kan alle som tilslutter sig foreningens formål jf. §2 optages som medlem.

 • 5 Kontingent

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Det påhviler det enkelte medlem at indbetale kontingentet rettidigt umiddelbart efter generalforsamlingen. Et medlem kan i tilfælde af kontingentrestance udelukkes fra Grindsted Petanque, efter forudgående meddelelse herom. Medlemmet kan igen deltage i Grindsted Petanques aktiviteter, når restancen er betalt.

 • 6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er den øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Indkaldelse sker ved mail eller brev til samtlige medlemmer og på foreningens opslagstavle senest 14 dage før.

Generalforsamlingens dagsorden:

1 Velkomst ved formanden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning

4 Fremlæggelse af revideret årsregnskab

 1. Fastsættelse af kontingent
 2. Valg af bestyrelse og suppleant
 3. Valg af revisor
 4. Indkomne forslag
 5. Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

 

 • 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. En sådan generalforsamling indkaldes med samme varsel som den ordinære. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest en måned efter modtagelse af en begæring.

 • 8 Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af mindst 3 medlemmer, formand, næstformand og kasserer, der alle vælges for 2 år ad gangen. Formand på lige årstal og de øvrige på ulige årstal. Er der 4 medlemmer vælges det 4. medlem på lige årstal og det 5. medlem vælges på ulige årstal. Suppleanten vælges for et år ad gangen. Revisor vælges for et år ad gangen.

 • 9 Regnskab

Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for foreningens midler. Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens midler indsættes på en konto tilhørende Grindsted Petanque. Klubben hæfter kun med sin formue og foreningens medlemmer hæfter ikke for klubbens gæld.

 • 10 Beslutningen

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Afstemning sker ved håndsoprækning, men såfremt blot ét medlem ønsker det, skal det ske ved skriftlig afstemning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 • 11 Ændring af vedtægter

Til beslutning om ændring af vedtægterne kræves vedtagelse på generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer. Indvarsling som ved ordinær generalforsamling.

 • 12 Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når dette med selvstændigt punkt fremgår af dagsordenen til en ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling. På mødet skal mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget, for at det kan godkendes.

Dersom foreningen ved evt. opløsning ejer formue, penge eller løsøre vil sådanne midler bliver overdraget til hovedforeningen, til hjælp til reetablering af arealet, hvor petanque blev spillet i h.t lejekontrakt med Magion.

Vedtægter godkendt på stiftende generalforsamling.